| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Budowa stopy

Anatomia stopy


Anatomia stopy – kości stopy

Stopa człowieka składa się z 26 kości.

Kości budujące stopę mają zróżnicowany kształt i wielkość.

Stopa zbudowana jest z kości tworzących 3 grupy, są to:
– kości stępu,
– kości śródstopia
– kości palców

 

anatomia stopy

 

Kości stępu


Do kości stępu (ossa tarsi) należą:

– kość skokowa (1) (talus)
– kość piętowa (2) (calcaneus)
– kość łódkowata (3) (os naviculare)
– kość sześcienna (4) (os cuboideum)
oraz kości klinowate: przyśrodkowa (5), pośrednia (6) i boczna (7)
(Ossa cuneiformia: mediale, intermedium, laterale)

Kości stępu tworzą układają się w dwa szeregi – bliższy i dalszy

Szereg bliższy tworzą położone jedna nad drugą kość piętowa i kość skokowa.
Szereg dalszy tworzą kość łódkowata, kości klinowate (przyśrodkowa, pośrednia i boczna) oraz kość sześcienna.

 

anatomia stopy

 

Kości śródstopia


Każda z pięciu kości śródstopia posiada podstawę, trzon i głowę.

Podstawy łączą się z trzema kośćmi klinowatymi i kością sześcienną.

Głowy kosci śródstopia łączą się z kośćmi palców stopy.

anatomia stopy

 

Kości śródstopia

Kości palców stopy (od II do V) składają się z trzech paliczków: bliższego, środkowego i dalszego.

Paluch (hallux) składa się z dwóch paliczków – bliższego i dalszego.

anatomia stopy

Anatomia sklepień stopy

W obrębie sklepienia podłużnego wyróżniamy sklepienie przyśrodkowe i boczne.

Przyśrodkowe sklepienie stopy tworzą kość piętowa, głowa kości skokowej, kość łódkowata, kość klinowata przyśrodkowa i I kość śródstopia.
Boczne sklepienie stopy tworzą kość piętowa, sześcienna i V kość śródstopia.

Prawidłowe relacje pomiędzy wysklepieniami podłużnym i poprzecznym umożliwiają prawidłowe utrzymanie kształtu stopy.
Głównym układem podporowym są łuki przyśrodkowe, wraz z kością łódkowata, która jest istotnym punktem. Punktem podparcia są głowy I i V kości śródstopia.

Zginanie podeszwowe palców powoduje przyciśnięcie opuszek palców do podłoża i odciążenie głów kości śródstopia w fazie odbicia.
Kości śródstopia stanowią konstrukcje sklepienia poprzecznego stopy, łuk poprzeczny stopy znajduje się na wysokości stawu stępowo- śródstopnego.

Stopa poprzecznie płaska powstaje w wyniku powtarzalnych przeciążeń łuku poprzecznego i aparatu więzadłowego stopy (np. w skutek chodzenia na wysokich obcasach). Konsekwencja to zmniejszenie napięcia mięśni międzykostnych i glistowatych, co prowadzi do przykurczenia palców. Punkt podparcia przenosi się z głowy I i II kości śródstopia na głowy wszystkich kości , może wtedy dojść do odwrócenia łuku i przeciążenia głów II i III kości śródstopia.

 

Stawy stopy

W obrębie stopy znajdują się następujące stawy:
– skokowo – goleniowy (inaczej skokowy górny)
– staw skokowo- piętowo- łódkowy (inaczej skokowy górny)
– staw piętowo- sześcienny
– staw klinowo- łódkowy
– stawy pomiędzy kośćmi stępu i kośćmi śródstopia
– stawy między kośćmi śródstopia
– stawy śródstopno- paliczkowe
– stawy międzypaliczkowe

 

Zaburzenia relacji pomiędzy strukturami anatomicznymi stóp prowadzą do wielu chorób stóp, o których mogą Państwo przeczytać w naszym kolejnym dziale zatytułowanym: choroby stopy

Anatomia stopy dla Pacjenta

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.