| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu - 2 sposoby

Kwalifikacja do operacji może odbyć na dwa sposoby:
1. Podczas osobistej wizyty konsultacyjnej w gabinecie lekarskim.
2. Za pośrednictwem POCZTY E-MAIL.

 

Wizyta konsultacyjna

Na wizyty konsultacyjne zapraszamy Państwa do naszych gabinetów w Poznaniu (lek Kosmowski, dr Sulewski), Pile (lek Kosmowski), Grodzisku Wielkopolskim (lek Kosmowski), Wrześni (dr Sulewski), Śremie (dr Sulewski), Lesznie (lek Firlej), Wolsztynie (lek Firlej).

Podczas konsultacji lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, zbada ruchomość stawów stopy, oceni zdjęcia rentgenowskie i zaproponuje możliwe rodzaje leczenia. W sytuacji, gdy korzystna będzie rehabilitacja, lekarz poprosi o wsparcie specjalistę w zakresie fizjoterapii (na miejscu dostępna jest sala rehabilitacyjna).
Jeśli konieczna okaże się operacja, lekarz wyjaśni szczegóły leczenia, korzystając z 3-wymiarowego modelu stopy, oraz uzgodni dogodny termin zabiegu.

Prosimy, by na konsultację przybyli Państwo wraz ze zdjęciem rentgenowskim! – wówczas lekarz będzie mógł szczegółowo omówić odpowiednią do schorzenia technikę operacyjną.
Jeśli potrzebują Państwo skierowanie na zdjęcie rentgenowskie, prosimy o przesłanie nam danych (imię, nazwisko, nr PESEL i która stopa) – w odpowiedzi otrzymają Państwo skierowanie, które wystarczy wydrukować.

 

Kwalifikacja do zabiegu poprzez E-MAIL


W związku z tym, że w diagnostyce haluksów najistotniejszym badaniem jest właściwie wykonane ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE, uważamy, że bez żadnej szkody dla leczenia, możemy zakwalifikować do zabiegu na podstawie przesłanych nam zdjęć rentgenowskich oraz kilku „zwykłych” zdjęć stopy.

W przypadku Pacjentów, dla których kłopotem byłoby przyjechać osobiście na wizytę (w szczególności mieszkających poza granicami Polski), PROPONUJEMY kwalifikację do zabiegu za pośrednictwem POCZTY E-MAIL .

W tym celu prosimy o przesłanie nam, na adres: kontakt@halluxcenter.pl:

1. Zdjęć RTG – załączając do wiadomości e-mail pliki – albo w graficzne (np. *.JPG, *.PNG, *.PDF), albo specjalne, do oceny których potrzebne jest oprogramowanie (np. *.DCM, *.DAT). Uprzejmie prosimy, byście Państwo nie przesyłali nam całych płyt (ani w postaci CD ani „spakowanych”), ponieważ przez lata naszej działalności skompletowaliśmy większość programów używanych w pracowniach rentgenowskich w Polsce i niemal każde zdjęcie rentgenowskie możemy ocenić przy pomocy zgromadzonego oprogramowania.

2. Kilku „zwykłych” fotografii stopy wykonanych przy pomocy telefonu lub aparatu fotograficznego, najlepiej na jednolitym tle, pod różnymi kątami, tak byśmy mogli ocenić stan skóry oraz „na stojąco”, byśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób stopa „układa się” pod ciężarem ciała.

3. Informacje na temat zdrowia i choroby – objawy, początek choroby, dotychczasowe leczenie, ewentualnie inne schorzenia przewlekłe, uczulenia i pobierane na stałe leki.

4. „Idealny” dla Państwa termin operacji
Okres oczekiwania na zabieg operacyjny w naszym ośrodku wynosi przeciętnie od 2 do 6 tygodni licząc od momentu zakwalifikowania do leczenia.
Przy ustalaniu terminu zawsze staramy się, dopasować do możliwości Pacjenta – bywa czasem tak, że od kwalifikacji do operacji mija zaledwie kilka dni. Zazwyczaj jednak, by dopasować możliwości zawodowe i osobiste Pacjenta oraz naszego zespołu i sali operacyjnej, termin trzeba ustalić z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Numer telefonu, by pracownicy Kliniki, mogli się z Państwem kontaktować zarówno przed, jak i po przeprowadzonym zabiegu.

Jeśli życzą sobie Państwo porozmawiać na temat diagnostyki, zabiegu, przebiegu pooperacyjnego itp. – prosimy dzwonić pod nr tel.:
+48 791 40 88 40 lub
+48 606 49 18 44
– na Państwa pytania wyjaśnień udzieli dr Adam Sulewski lub
lek. Jędrzej Kosmowski
.

 

halluksy Poznań – specjaliści od halluksów – haluksy przyczyny

kwalifikacja, halluksy leczenie operacyjne

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.