| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Choroby stopy

PALUCH KOŚLAWY (hallux valgus)


Inaczej haluks lub halluks. Jest najczęstszą deformacją stopy.

Z uwagi na to, że problem dotyczy aż do 4% populacji, uznaje się go obecnie za poważny problem cywilizacyjny.

Pojawia się od 6 do 9 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Uważa się, że w około 60% o wystąpieniu choroby decydują czynniki genetyczne.

Deformacja dotyczy stawu śródstopno-paliczkowego palucha i objawia się: bolesnością, pieczeniem, zaczerwienieniem i okresowym obrzękiem okolicy tego stawu oraz postępującym zakrzywieniem osi palucha.


trzeszczka

Wśród przyczyn haluksów wymienia się:
– noszenie wąskiego obuwia na wysokim obcasie, szczególnie zbyt ciasnego,
– nadwagę,
– stojący tryb życia,
– urazy,
– choroby reumatyczne,
– postępujące z wiekiem obniżenie łuku poprzecznego stopy,
– specyficzne uwarunkowania anatomiczne, takie jak: przykurcz mięśnia przywodziciela palucha, nadmierna ruchomość I kości śródstopia, dominacja I promienia stopy.

Dużo więcej…


Hallux szpilki

PALUCH SZTYWNY (hallux rigidus)


Jest chorobą polegającą na znacznym ograniczeniu ruchomości w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.
Często wiąże się z występowaniem uporczywych dolegliwości bólowych, obrzęków oraz stanów zapalnych.

Do najczęstszych przyczyn należą urazy w przeszłości. Zazwyczaj wymaga leczenia operacyjnego.

Więcej…


trzeszczka

PALCE MŁOTKOWATE


Palec młotkowaty jest deformacją zgięciową palca w stawie międzypaliczkowym bliższym.

Najczęściej problem dotyczy palca II i polega na postępującym przykurczu zgięciowym palca.
Deformacja ta może dotyczyć jednego lub kilku palców.

Pacjenci obserwują stopniowe pogłębianie wady.

Palec dotknięty procesem chorobowym jest w ciąglym zgięciu,nnad stawami miedzypaliczkowymi bliższymi powstają bolesne odciski.

Więcej…


trzeszczka

 

BUNIONETTE (Choroba Taylora)


Jest to wada stopy polegająca na deformacji V kości śródstopia,
często określana jako „haluks na małym palcu”.

Schorzenie utrudnia dobór obuwia i jest przyczyną uciążliwych dolegliwości bólowych.

W zaawansowanych przypadkach wymaga leczenia operacyjnego.
Więcej…

trzeszczka

Nerwiak Mortona
(Metatarsalgia Mortona/ Choroba Mortona)


Jest to zespół bólowy związany z mechanicznym, przewlekłym, przeciążeniowym, wielokrotnym urażaniem nerwów międzypalcowych, które zaopatrują palce stóp.

Nerwy te przebiegają między kośćmi śródstopia (pod więzadłem łączącym kości śródstopia z przodostopiem).

Nerw międzypalcowy często może ulegać zblokowaniu pomiędzy kośćmi, w związku z tym jest narażony na wielokrotne urazy.
Więcej…

trzeszczka

Zapalenie trzeszczek stawu śródstopno-paliczkowego (Sesamoiditis)


Trzeszczki palucha (przyśrodkowa i boczna), są to drobne kostki które znajdują się w okolicy stawu śródstopno- paliczkowego palucha, w ścięgnie mięśnia zginacza krótkiego palucha (na stronie podeszwowej stopy).

Trzeszczka przyśrodkowa, inaczej piszczelowa ma wymiary ok10mm szerokości, 12-16mm długości, natomiast trzeszczka boczna, inaczej strzałkowa to kostka wielkości 7-10mm szerokości i ok.10mm długości.

Wraz z trzeszczkami w skład aparatu trzeszczkowego stopy wchodzą więzadła międzytrzeszczkowe, śródstopno-trzeszczkowe, trzeszczkowo-paliczkowe, oraz więzadła odwodziciela i przywodziciela palucha.

Więcej…

trzeszczka

Zapalenie rozcięgna podeszwowego


Zapalenie rozcięgna podeszwowego, jest to choroba znana również jako „ostroga piętowa”.

Jest to jedna z częstych przypadłości stopy u osób aktywnych fizycznie.

Typowym objawem zapalenia rozcięgna podeszwowego jest silny kłujący ból okolicy pięty, który pojawia się nagle podczas kilku pierwszych kroków.
Jego typową cechą jest to, że w początkowej fazie choroby zanika po kilku kolejnych krokach.

Więcej…

trzeszczka

halluksy Poznań – specjaliści od halluksów

trzeszczka, halluksy leczenie operacyjne

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.