| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Operacje

Przykłady i opisy operacji, które mają zastosowanie w leczeniu chorób stóp

Operacja palucha koślawego metodą Chevron’a

Jest to jedna z metod operacyjnych leczenia palucha koślawego (hallux).
Zabieg ten polega na osteotomii przynasadowej dalszej, z przesunięciem fragmentu dalszego kości ku bokowi, z towarzyszącym uwolnieniem i korekcją napięcia tkanek miękkich.

Operacja palucha metodą Chevron polega na wykonaniu nacięcia w okolicy przynasady dalszej pierwszej kości śródstopia (operator piłą do kości wykonuje nacięcie o kształcie litery V). Następnie po przecięciu kości, dokonuje przemieszczenia głowy I kości śródstopia bocznie w stosunku do odłamu bliższego.
Po uzyskanie właściwego ułożenia przeciętych kości, można dokonać korekcji powstałych w wyniku przemieszczeń wyniosłości kostnych.

Nacięcia kości nie mogą przekraczać warstwy korowej kości. Zachowanie granicy nacięcia umożliwia prawidłowy zrost kości. Dla stabilizacji kości używa się tytanowych implantów (śrubek), drutów lub implantów biowchłanialnych, które utrzymują odłamy w prawidłowym, skorygowanym ustawieniu. Metoda Chevron trwale koryguje paluch koślawy.

Pacjent po leczeniu operacyjnym korzysta ze specjalnego obuwia, porusza się o kulach. Metoda nie wymaga gipsowania kończyny.

palucha

*Na zdjęciu czerwona linia to linia cięcia kości w metodzie Chevron, śrubka to miejsce zespolenia odłamów.

 

palucha

 

palucha

Operacja metodą Scarf’a

Jest to operacja palucha koślawego (hallux valgus).
Operacja Scarf’a to osteotomia w odcinku bliższym, która polega na wykonaniu długiego skośnego cięcia w obrębie I kości śródstopia.

Kość przecinana jest na kształt litery Z. Fragment dalszy przeciętej kości przesuwany jest względem fragmentu bliższego, następnie kość zespalana jest śrubami.

Metoda Scarf znajduje potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu halluxów, korekcja mechaniki stopy jest zadowalająca. Metoda ta umożliwia pacjentowi szybką rekonwalescencję bez gipsu i drutów.

Po tygodniu od operacji możliwa jest intensywna rehabilitacja. Pacjenci poruszają się po operacji w specjalnym obuwiu odciążającym przodostopie. Efekty zabiegu oceniane są jako bardzo dobre.

palucha

*Na zdjęciu czerwona linia to linia cięcia kości w metodzie Scarf, śrubki to miejsca zespolenia odłamów.

 

 

palucha

Operacja Akina

Kolejna operacja znajdująca zastosowanie w leczeniu halluksów.
Zabieg polega na osteotomii klinowej paliczka bliższego palca pierwszego.

Zwykle odbywa się wraz z plastyką tkanek miękkich oraz resekcją wyniosłości przyśrodkowej.
W stabilizacji odłamów powstałych po nacięciach kości stosuje się implanty (śrubki) lub druty.

 

palucha

Operacja Lapidusa zmodyfikowana

Jest to operacja palucha koślawego, która polega na korekcji osi pierwszej kości śródstopia oraz zespoleniu z kością klinowatą przyśrodkową.

Stosuje się również zespolenia podstaw pierwszej i drugiej kości śródstopia oraz usztywnienia podstaw pierwszej i drugiej kości śródstopia. Konieczna jest korekcja napięcia i uwolnienie zrostów w obrębie tkanek miękkich w odcinku dalszym.

Cheilektomia

Jest to zabieg stosowany w leczeniu palucha sztywnego bolesnego, który
polega na usunięciu 25-30% części grzbietowej I kości śródstopia wraz z wyroślą kostną zlokalizowaną w górnej powierzchni tej kości.
W dalszym etapie opracowuje się chirurgicznie tkanki miękkie otaczają staw śródstopno paliczkowy I.
W wyniku odbarczenia okolicy uzyskuje się zgięcie grzbietowe palucha do 60-80stopni.

Zabieg znajduje zastosowanie u aktywnych Pacjentów z niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi w rtg lecz z ograniczonym zgięciem grzbietowym palucha i z bólem przy obciążaniu palców.

 

Artrodeza I stawu śródstopno – paliczkowego

Jest to metoda operacyjna leczenia zmian zwyrodnieniowych pierwszego stawu śródstopno – paliczkowego stosowana w sytuacji gdy akceptowalne przez chorego jest jego unieruchomienie (alternatywą jest endoproteza palucha).
Po zabiegu artrodezy paluch jest sztywny.

Operacja daje dużą ulgę w silnych dolegliwościach bólowych. Staw śródstopno – paliczkowy I stabilizowany jest implantami (tytanowymi śrubami lub śrubami i płytką).

operacje palucha

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.