| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Pan Bogdan (2016) powikłanie!

Pan Bogdan (2016) powikłanie!

Bogdan lat 54, jak widać jedyny mężczyzna dzielący się swoimi doświadczeniami, a są one dość bogate. Problemy z haluksami na obu stopach pojawiły się u mnie już w młodości. Normą było to, że buty bardzo szybko stawały się koślawe jak moje haluksy.

Szukałem coraz szerszych i wygodniejszych modeli buta. W ten sposób stałem się fanem butów Camper. Z biegiem lat miałem jednak coraz większe problemy z lewą stopą. Często gęsto, podczas dłuższych podróży prowadziłem samochód ze zdjętym butem. W 2014 roku zdecydowałem się na wizytę konsultacyjną w kontekście ewentualnej operacji.

Pan doktor z Łodzi uczciwie wyłuszczył mi wszelkie aspekty operacji, proces późniejszego dochodzenia do pełnej prawności, powikłania które mogą wystąpić, itp. Ostudziło to moje zamiary i wtedy nie zdecydowałem się na operację.
W 2016 roku powróciłem do tematu, bo moja lewa stopa częściej mi dokuczała. Zacząłem szukać w Internecie i tak między innymi trafiłem do HalluxCenter.

Bardzo istotna dla mnie sprawa to rozpoznanie przypadku na podstawie przesłanego mailem zdjęcia RTG stopy i rozmowy telefonicznej. Uniknąłem w ten sposób podróży, a mam prawie 300 km do Poznania. Decyzja została podjęta, operacja ma być w październiku, czyli już po letnio- wakacyjnej aktywności.

Z dostępnych opisów w internecie raczej wynika, że operacja haluksa to tyle co nic, niektórzy po tygodniu wracają do pracy. Myślę sobie, jesteś twardy, dajesz sobie 4 tygodnie wolnego i do roboty. Do sprawy podszedłem z marszu, po pracy pojechałem do Poznania.

Jest 13 października, wieczorem operacja, rano instrukcje doktora co dalszego trybu leczenia i o 11 wracam do domu. Sam prowadzę, mogę sobie na to pozwolić bo operowana była lewa stopa, a samochód jest z automatyczną skrzynią biegów. Doktor trochę pokręcił głową, ale nic nie powiedział.

Dalej było książkowo, szybko odstawiłem leki przeciwbólowe, w nocy spałem bez problemu. Po dwóch tygodniach zdjęte szwy, stopa na zdjęciu kontrolnym rtg jak ta lala. Po czterech tygodniach wracam do pracy, oczywiście w bucie ortopedycznym. Po sześciu tygodniach zaczynam chodzić w normalnych butach. Dla pewności robię zdjęcie rtg i wysyłam doktorowi do oceny. Jest 5 grudnia, szok, doktor dzwoni i mówi, że jest źle, nastąpiło przemieszczenie zespolenia.

Nie wiem co mówić, zamurowało mnie. Co dalej? Seria kilku rozmów telefonicznych i decyzja, że 8 grudnia ponownie operujemy stopę. W trakcie ponownej operacji okazało się, że nie było zrostu zespolonych kości. Dlaczego? Nie bardzo wiadomo.

Tym razem wracałem do domu jako pasażer, z podobnymi zaleceniami na najbliższe tygodnie. Przeżyj to jeszcze raz. Bardzo skrupulatnie przestrzegam wszystkich zaleceń i ograniczeń. Po 2 tygodniach jest ok. Po 5 tygodniach wracam do pracy. Tym razem w bucie ortopedycznym chodzę aż do końca 8 tygodnia.

Nadchodzi godzina prawdy, zdjęcie rtg, czekam na werdykt. Doktor mówi, że noga jest w porządku. Zaczynam uczyć się chodzić. Jest prawie 5 miesięcy po pierwszej operacji, do tego prawie 10 tygodni nieobecności w pracy. Bywa i tak.

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.