| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

W oczekiwaniu na zabieg…

Przygotowanie - operacja stopy


Wizyta w Przychodni Lekarza Rodzinnego

Mimo, że lekarz rodzinny nie ma obowiązku przygotowania Pacjenta do zabiegu, często jednak wspiera w tym swoich Pacjentów. Warto więc odwiedzić go w celu:
1. uzyskania skierowania na badania laboratoryjne (jeśli lekarz rodzinny odmówi wydania skierowania, należy wykonać je we własnym zakresie),
2. wykonania EKG,
3. zaszczepienia się przeciw żółtaczce WZW typu B,
4. uzyskania pisemnej zgody na leczenie operacyjne w przypadku, gdy leczycie się Państwo na jakiekolwiek poważne schorzenia przewlekłe.

 

Badania konieczne do operacji

Wymagane jest aktualne EKG spoczynkowe (bez opisu, tylko wydruk) oraz następujące badania laboratoryjne:
– morfologia,
– poziom glukozy w surowicy,
– elektrolity w surowicy (Na, K),
– tzw. koagulologia, czyli APTT i INR,
– CRP,
– grupa krwi,
– przeciwciała anty-HCV,
– antygen HBs,
– TSH, FT3, FT4,
– anty HIV
Uprzejmie prosimy, by badania te nie były starsze niż 2 TYGODNIE.

Nie ma potrzeby przesyłania nam wyników badań laboratoryjnych ani EKG, chyba, że będą znacząco odbiegały od normy – wówczas prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza prowadzącego leczenie.

Szczepienie na żółtaczkę

Wskazane jest aktualne szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (typu B).
Nie jest to wymóg konieczny, jednak w przypadku tzw. planowego zabiegu, zalecaną przez nas praktyką jest zabezpieczenie się przed zakażeniem tą niebezpieczną chorobą – wciąż niestety, wirusowe zapalenie wątroby typu B, pozostaje chorobą ciężką i nieuleczalną.

W Polsce, szczepieniami zajmują się Poradnie Lekarza Rodzinnego oraz Punkty Szczepień.
Jeśli w przeszłości byli Państwo szczepieni na żółtaczkę, ale istnieje wątpliwość czy obecnie jest się na nią odpornym (brak dokumentacji, niepełna seria) – należy oznaczyć w laboratorium poziom przeciwciał (przeciwciała anty-HBs). Jeśli okaże się, że jest zbyt niski, wystarczy wówczas pojedyncza (tzw. przypominająca) dawka szczepienia.

Natomiast w sytuacji, gdy nigdy nie było się szczepionym przeciw żółtaczce (urodzeni przed 1996r.), powinno się zaszczepić.
Obecnie, w przypadku gdy nie ma czasu na „standardowe” szczepienie (tzn. trzema dawkami – druga po miesiącu od pierwszego szczepienia, trzecia po pół roku), można zastosować tzw. szybką immunizację polegającą na szczepieniu dwiema dawkami (druga po 7 dniach od podania pierwszego szczepienia). Zabiegowi można więc poddać się dzień po drugim szczepieniu (a więc po tygodniu od pierwszego).

 

Konsultacje specjalistyczne

Jeśli leczycie się Państwo z powodu innych chorób (np. u kardiologa, diabetologa, neurologa, reumatologa itp.), prosimy uzyskać pisemną opinię od specjalisty o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego stopy.

 

Zalecenia pooperacyjne

W ramach przygotowania do zabiegu, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z:
zaleceniami pooperacyjnymi Kliniki HalluxCenter,
– informacjami zamieszczonymi za naszych stronach internetowych.
Informacji jest co prawda bardzo dużo, ale ich lektura pozwoli Państwu łatwiej wyobrazić sobie, w jaki sposób będzie przebiegało Państwa leczenie zarówno w Klinice, jak i po jej opuszczeniu.

Apteka

Proponujemy, by przed zabiegiem zaopatrzyć się w aptece w:
– dostępne bez recepty leki:
1.PYRALGINĘ (lek przeciwbólowy) – 2 opakowania,
2.AESCIN w tabletkach (lek przeciwobrzękowy) – 2 opakowania po 30 tabletek,
3.OPOKAN (lek przeciwzapalny) – 1 opakowanie,
4.WITAMINĘ C w preparacie o przedłużonym uwalnianiu np. preparat CeMax Forte – 1 opakowanie,
– 20 pakietów GAZIKÓW JAŁOWYCH w rozmiarze 7,5 x 7,5cm (pakowanych po 5szt), BANDAŻE ELASTYCZNE po 5szt. na jedną stopę (szerokich na 6-8cm) oraz PLASTER Z GAZĄ do cięcia,
– PREPARAT DO ODKAŻANIA SKÓRY w aerozolu np. Skinsept, Kodan, Softasept, Spitaderm (ale nie Octenisept!)
– mydło antybakteryjne – do kąpieli stóp w dniu operacji,
– MAŚĆ CONTRACTUBEX, która sprawi, że blizny pooperacyjne szybciej się zagoją,
– KOMPRES ŻELOWY do schładzania operowanej kończyny (po 1szt. na każdą operowaną stopę), w rozmiarze mniej więcej 20x30cm,
– SILIKONOWY SEPARATOR PALUCHA (klin międzypalcowy) w jak największym rozmiarze (L, XL), który przyda się w okresie pooperacyjnym do rozdzielania palucha od reszty palców.

 

Kule łokciowe

Prosimy zakupić dwie kule łokciowych. Nie są one konieczne do poruszania w obuwiu pooperacyjnym, ale przydadzą się w pierwszych dniach po operacji (gdy brakuje jeszcze pewności w poruszaniu się butach pooperacyjnych), a także podczas spacerów poza domem (przechodnie są ostrożniejsi widząc człowieka poruszającego się o kulach).
Kule można nabyć w sklepach zaopatrzenia ortopedycznego. Koszt 2 kul to wydatek rzędu 50-100zł.

 

W razie infekcji

Zabieg operacyjny nie może być przeprowadzony w przypadku infekcji np. grypowej, przeziębieniowej, pojawienia się wykwitów opryszczki wargowej.
W razie wystąpienia objawów przed zabiegiem, należy odczekać minimum 7 dni po ustąpieniu wszelkich symptomów infekcji.
Podobnie rzecz się ma w przypadku istniejącej grzybicy stóp lub zakażenia/zapalenia/przetoki w obrębie skóry stóp.
Uprzejmie prosimy wówczas o kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie, w celu przesunięcia terminu zabiegu.

 

Noc poprzedzająca zabieg

Wieczorem dzień przed zabiegiem, około godziny 22:00, radzimy wziąć:
– witaminę C w dawce 1000mg (np. preparat CETEBE 2 kaps.),
– lek nasenny np. dostępną bez recepty MELATONINĘ – operacja jest zawsze dość stresującym wydarzeniem dla człowieka, choćby ze względu na nowe otoczenie, obawy związane ze znieczuleniem czy samym zabiegiem – nie ma sensu męczyć się do późnych godzin nocnych, jeśli można zażyć lek nasenny i dobrze wyspać się przed tym ważnym dniem.

operacja stopy

 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.