| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Bunionette (Choroba Taylora)

Deformacja bunionette – Choroba Taylora

Zniekształcenie typu bunionette to zaburzenie, które objawia się bolesnym zgrubieniem i wypukłością w obrębie połączenia piątego palca stopy i piątej kości śródstopia.

Piąta kość śródstopia wraz z paliczkiem bliższym piątego palca ustawia się pod patologicznym kątem, kości nie są ustawione w osi. Uwypuklenie tworzy boczna część głowy piątej kości śródstopia.

Deformacja bunionette ma związek z powtarzającymi się przeciążeniami w obrębie bocznej powierzchni stopy.

Najczęściej przeciążenia te mają związek ze źle dobranym obuwiem, nieprawidłową długotrwałą pozycją w siadzie skrzyżnym (w przeszłości np w zakładach krawieckich – stąd zwyczajowa nazwa zniekształcenia – „kostka krawca”).

Zbyt ciasne ułożenie palców w bucie powoduje uniesienie i przywiedzenie piątego palca oraz powoduje ucisk na wyniosłość piątej kości śródstopia.

Ból w obrębie 5. palca, nasila się podczas długotrwałego noszenia obuwia, ustępuje po jego zdjęciu.
Deformacja postępuje na przestrzeni lat, ból i pogłębienie zniekształcenia narastają z upływem czasu.

Zwyrodnienie bunionette jest opisywane obrazowo jako hallux w małym (5.) palcu u stopy.


bunionette

Objawy

-ból w obrębie bocznej powierzchni okolicy piątego palca / piątej kości śródstopia,
-zniekształcenie stopy – wystająca wypukłość (boczna powierzchnia głowy piątej kości śródstopia),
-zaczerwienienie i zgrubienie skóry w okolicy uwypuklenia,
-obrzęk,
-uszkodzenia skóry,
-obecność chorób towarzyszących (np. reumatoidalne zapalenie stawów)

 

Rozpoznanie

Do rozpoznania deformacji bunionette konieczne jest zebranie wywiadu, badanie lekarskie oraz badanie radiologiczne.

RTG stopy w pozycji stojącej – ocena parametrów radiologicznych

-oceniamy kat międzyśródstopny – kąt pomiędzy czwartą i piątą kością śródstopia
(IMA –norma poniżej 8⁰)

-oceniamy kąt piątego stawu śródstopno- paliczkowego (MTP) norma poniżej 10⁰

 

Leczenie nieoperacyjne

Leczenie bunionette z zastosowaniem metod nieoperacyjnych obejmuje:

-modyfikację obuwia (zalecane są buty z szerokim przodem),
-specjalnie dobrane wkładki ortopedyczne

 

Leczenie operacyjne

Chirurgiczne leczenie deformacji bunionette jest rozwiązaniem, które przy zastosowaniu odpowiedniej metody operacyjnej, może zapewnić trwała, nienawracającą korekcję.

Metody operacyjne, które mają zastosowanie w leczeniu deformacji bunionette to:

1) resekcja wyniosłości bocznej – przy niezaawansowanej deformacji, usuwa się boczną część głowy kości śródstopia, aż do chrząstki stawowej oraz wykonuje plastykę torebki stawowej – efekt nietrwały, może nawracać przy powrocie do nieprawidłowego obuwia

2) osteotomia podgłowowa typu chevron –polega na otwarciu torebki stawowej w okolicy głowy kości śródstopia, przecięciu mięśnia odwodziciela palca małego, usunięciu wyniosłości bocznej. W dalszym etapie wykonuje się osteotomię w kształcie litery „V” – nacina się kość pomiędzy głową i szyjką kości śródstopia i przesuwa się kości względem siebie o kilka milimetrów. Następnie stabilizuje się to połączenie tytanową śrubką (implant), następnie zaszywa się torebka stawową i skórę.


Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.