| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Zapalenie rozcięgna podeszwowego, potocznie ostroga piętowa

Anatomia rozcięgna podeszwowego

Włókna ścięgna Achillesa przyczepiają się do kości piętowej w tylnej jej części, biegną dalej i łączą się z włóknami rozcięgna podeszwowego, które stanowi ścięgnostą strukturę składającą się z następujących segmentów:
– segmant przyśrodkowy i boczny, które pokrywają mięsień odwodziciel palucha i mięsień odwodziciel palca małego,
– centralna część, która przyczepia się do środkowej części guza piętowego tzw. powięż podeszwowa,
– centralna część w odcinku dalszym, która przyczepia się przez trzeszczki do paliczków bliższych i paliczka palucha.
Funkcja rozscięgna podeszwowego jest wzmocnienie mechanicznej stabilności stopy.

Zapalenie rozcięgna podeszwowego nazywane jest powszechnie „ostroga piętową”. U około 50% pacjentów z tą przypadłością w badaniu rtg stopy można uwidocznić osteofity – struktury kostne, potocznie nazywane właśnie ostrogą. Sa one zlokalizowane w podeszwowej części kości piętowej. Zwapnienia występujące w tkankach miękkich w tej okolicy u ok. 1/6 populacji mogą nie dawać żadnych dolegliwości. Znaczenie osteofitów pozostało niewyjaśnione.


zapalenie rozcięgna podeszwowego

Objawy

Pacjenci zwykle skarżą się na dolegliwości bólowe w okolicy pięty, ból najsilniejszy jest podczas pierwszych kroków, następnie zmniejsza się wraz ze zwiększeniem aktywności, pacjenci często opisują, że dolegliwości te mijają, gdy się „rozchodzą”, nawrót bólu obserwują przy przedłużającym się wysiłku związanym z chodzeniem lub bieganiem.

Ból podczas badania ortopedycznego stwierdza się w okolicy guza piętowego, może występować w całej okolicy bliższej powięzi.

Przyczyny

Uważa się że zapalenie powięzi podeszwowej ma związek z urazem, bądź sumą mikrourazów, oraz występowaniem wzmożonego napięcia mięśnia brzuchatego łydki i mięśni grupy kulszowo – goleniowej (tzw.hamstringów – min. m.półścięgnisty, m. półbłoniasty i m.smukły).

Powszechnie używa się pojęcia „zapalenie” mimo że dominująca większość zmian, które powodują wystąpienie tej patologii, ma związek ze zwyrodnieniem tkanek.

W pozycji siedzącej następuje wzrost napięcia mięśnia brzuchatego łydki i powięzi podeszwowej. Przy gwałtownej zmianie pozycji na stojącą, bez wcześniejszego rozluźnienia wymienionych mięśni, zachodzi wymuszony wyprost stopy podczas stania, co prowadzi do silnego rozciągnięcia napiętego mięśnia oraz powięzi, w efekcie pojawia się ból.

Do rozpoznania choroby nie są konieczne badania obrazowe. Wykonuje się jednak, by wykluczyć inne poważne patologie tej okolicy (np. złamania zmęczeniowe, guzy).
Zwykle wystarcza RTG stopy, rzadko kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny lu scyntygrafię kości.

Leczenie nieoperacyjne

W początkowym okresie choroby zaleca się:
– odpoczynek,
– oszczędzanie kończyny,
– leki przeciwzapalne doustne i działające miejscowo,
– wkładki ortopedyczne,
– unieruchomienie -szyna na noc lub opatrunek gipsowy,
– zastrzyki z glikokortykoidów,
– rehabilitację – ćwiczenia rozciągające,
– fizykoterapia – fala uderzeniowa.

Ponad 85% pacjentów z zapaleniem rozcięgna podeszwowego odczuwa poprawę po leczeniu zachowawczym i odzyskuje sprawność w ciągu 6miesięcy.

 

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne jest ostatecznością, jadnak przy braku poprawy przez okres powyżej 6 miesiący należy rozważyć takie postępowanie.
W proponowanym leczeniu zabiegowym o udowodnionej w badaniach klinicznych skuteczności można zastosować:
– częściową fasciotomię podeszwową (metoda otwartą lub endoskopową),
– plastykę mięśnia brzuchatego łydki,
– uwolnienie powięzi podeszwowej,
– wydłużenie mięśnia brzuchatego łydki

Odsetek pozytywnych wyników leczenia zapalenia rozcięgna podeszwowego metodami operacyjnymi to ok. 80% przypadków.

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.