| Wszelkich informacji na temat leczenia haluksów i palców młotkowatych udziela lekarz zespołu pod nr tel.: 791408840 | 606491844 | 607665567

Paluch koślawy (Hallux valgus)

Paluch koślawy - Hallux valgus

Paluch koślawy (hallux valgus) to nabyta deformacja stopy, charakteryzująca się bocznym (czyli koślawym) odchyleniem palucha (to jest pierwszego palca stopy), w stawie śródstopno-paliczkowym. Jednocześnie tzw.głowa pierwszej kości śródstopia zbacza w kierunku przyśrodkowym (mówimy, że ulega zeszpotawieniu lub waryzacji). W ten sposób powstaje wypukłość w przednio-przyśrodkowej części stopy, która będąc stale drażniona przez obuwie, prowadzi do powstania przewlekłego stanu zapalnego i szeregu dalszych niekorzystnych procesów.

Znaczne ustawienie koślawe palucha, bywa przyczyną zniekształceń pozostałych palców, szczególnie palca II, który spychany przez palucha może zdeformować się w tzw. palec młotkowaty.

Największe dolegliwości bólowe zwykle lokalizują się w okolicy tzw. buniona, czyli wspomnianej wypukłości na przyśrodkowym brzegu stopy, ale bóle mogą też dotyczyć okolicy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz pod głową pierwszej kości śródstopia w miejscu tzw. trzeszczek palucha (trzeszczki bocznej i przyśrodkowej).

Oceniając stopę z paluchem koślawym ocenia się:
– ruchomość stawu śródstopno-paliczkowego,
-stopień pronacji (czyli rotacji) palucha i innych palców,
-podatnośc zniekształcenia,
-odchylenie od normy w stawie śródstopno-klinowym,
-oraz odchylenie tyłostopia.


halux

Ocena zaawansowania zmian - hallux valgus

Podstawowym i najważniejszym badaniem diagnostycznym w ocenie palucha koślawego jest zdjęcie rentgenowskie w tzw. projekcji A-P (czyli wykonane promieniem biegnącym z góry na dół) wykonane w pozycji stojącej.

Na zdjęciu oblicza się kąt palucha koślawego oraz kąt międzyśródstopny pomiędzy pierwszą i drugą kością śródstopia. Ocenia się nieprawidłowości ustawienia trzeszczek, zniszczenia w obrębie stawu śródstopno- paliczkowego, zaburzenia struktury głów kości śródstopia i inne patologie. Zwykle wykonuje się również RTG stopy w pozycji bocznej oraz skośnej.

 


halux

Budowa stopy z paluchem koślawym (hallux valgus) - struktury anatomiczne

Zaznajomienie się ze strukturami anatomicznymi przedstawianymi na zdjęciach rentgengenowskich jest w przypadku palucha koślawego podstawą rozpoznania i kwalifikacji do dalszego postępowania leczniczego.
W tym dziale znajdą Państwo zdjęcia RTG oraz opisy anatomicznych struktur, z których składają się nasze stopy.

Więcej…

Pomiary kątów

W celu poprawnej kwalifikacji do najbardziej optymalnego rodzaju operacji powinno się wyrysować i pomierzyć kąty pomiędzy poszczególnymi strukturami kostnymi wydocznymi na zdjęciu rentgenowskim:

*1)Kąt koślawości palucha (HVA) to kąt mierzony prostymi dzielącymi w połowie trzony I kości śródstopia i paliczka bliższego palca I – za stan prawidłowy przyjmuję się wartości mniejsze niż 15⁰.

*2)Kąt międzyśródstopny I/II (FIA) mierzony między prostymi dzielącymi w połowie trzony kości śródstopia I i II – przyjmuje się, że norma wynosi poniżej 9⁰.

*3)Kąt przywiedzenia przodostopia względem stępu (MPV) jest to kąt pomiędzy prostą prostopadłą do osi stępu i prostą, która dzieli w połowie trzon II kości śródstopia. Tu norma wynosi poniżej 15⁰.

*4)Kąt miedzypaliczkowy I (HIA), mierzony między prostymi dzielącymi trzony paliczków bliższego i dalszego palucha w połowie. W warunkach prawidłowych nie powinien przekraczać 10⁰.

*5)Dystalny kąt powierzchni stawowej I kości śródstopia (DMAA) to kąt który mierzymy pomiędzy prosta prostopadłą do prostej, która łączy najbardziej przyśrodkowy z bocznym punktem powierzchni stawowej głowy pierwszej kości śródstopia oraz prostą, dzielącą w połowie trzon pierwszej kości śródstopia. Prawidłowy kąt DMAS wynosi poniżej 6⁰.

*Relatywna długość pierwszej i drugiej kości śródstopia (RLFM)

Dokładne pomiary wymienionych parametrów wpływają na sposób kwalifikacji do operacji oraz na wybór metody korekcji palucha koślawego.


haluksy a bieganie

Skale oceny zaawansowania zmian palucha koślawego

Skala Manchester – zaawansowanie kliniczne koślawości palucha
Stopień A – brak deformacji
Stopień B – łagodna deformacja
Stopień C – średnia deformacja
Stopnień D – zaawansowana deformacja


Hallux

Ocena przedzabiegowa/ pooperacyjna
Paluch koślawy - Hallux valgus (materiały własne)haluks na małym palcu

chevronchevron

 

hallux

 

hallux

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej halluxcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@halluxcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej halluxcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik HalluxCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@halluxcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.